فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

30. اقبال و ادبار دنیا

اذا أقبلت الدنیا علی أحد أعارته محاسن غیره، و اذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه ** پیشین، ص 362. ***.
چون دنیا به کسی روی آرد، نیکوییهای دیگران را بدو به عاریت سپارد، و چون بدو پشت نماید، خوبیهایش را برباید.

31. ناتوان ترین مردم

أعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، و أعجز منه من ضیع من ظفر به منهم ** همان، ص 362.***.
ناتوان ترین مردم کسی است که توان به دست آوردن دوستان را ندارد، و ناتوان تر از او کسی است که دوستی به دست آرد و او را از دست بدهد.

32. فریاد رسی و فرح بخشی گرفتار

من کفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف و التنفیس عن المکروب ** همان، ص 364.***.
از کفاره گناهان بزرگ، فریاد خواه را به فریاد رسیدن، و غمگین را آسایش بخشیدن است.