فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

29. زیرکی به هنگام فتنه

کن فی الفتنة کابن اللبون؛ لا ظهر فیر کب، و لا ضرع فیحلب **نهج البلاغه شهیدی، ص 361. ***.
هنگام فتنه چون شتر دو ساله باش که نه پشتی دارد تا سوارش شوند و نه پستانی تا شیرش دوشند.

30. اقبال و ادبار دنیا

اذا أقبلت الدنیا علی أحد أعارته محاسن غیره، و اذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه ** پیشین، ص 362. ***.
چون دنیا به کسی روی آرد، نیکوییهای دیگران را بدو به عاریت سپارد، و چون بدو پشت نماید، خوبیهایش را برباید.

31. ناتوان ترین مردم

أعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، و أعجز منه من ضیع من ظفر به منهم ** همان، ص 362.***.
ناتوان ترین مردم کسی است که توان به دست آوردن دوستان را ندارد، و ناتوان تر از او کسی است که دوستی به دست آرد و او را از دست بدهد.