سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

25. تربیت اخلاقی

ذللوا أخلاقکم بالمحاسن، و قودوها الی المکارم. و عودوا أنفسکم الحلم ** تحت العقول، ص 224.***.
اخلاق خود را رام خوبیها کنید و به سوی بزرگواریها بکشانید و خود را به بردباری عادت دهید.

26. آسانگیری بر مردم و دوری از کارهای پست

لا تداقوا الناس وزنا بوزن، و عظموا أقدارکم بالتغافل عن الدنی من الأمور** همان، ص 244.***.
نسبت به مردم، زیاد خرده گیری نکنید، و قدر خود را با کناره گیری از کارهای پست بالا برید.

27. نگهبانان انسان

کفی بالمرء حرزا، انه لیس أحد من الناس الا و معه حفظة من الله یحفظونه أن لا یتردی فی بئر و لا یقع علیه حائط و لا یصیبه سبع، فاذا جاء أجله خلوا بینه و بین أجله **همان، ص 224.***.
آدمی را همین دژ بس که کسی از مردم نیست، مگر آنکه با او از طرف خدا نگهبانهاست که او را نگه می دارند که در چاهی نیفتد، و دیواری بر سرش نریزد، و درنده ای آسیبش نرساند، و چون مهلتش سپری شود میانه او و مرگش را رها کنند.