فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

23. عذاب شش گروه

ان الله یعذب ستة بستة: ألعرب بالعصبیة و الدهاقین بالکبر و الأمراء بالجور و الفقهاء بالحسد و التجار بالخیانة و أهل الرستاق بالجهل **همان، ص 220.***.
خداوند شش کس را به شش خصلت عذاب کند:
عرب را به تعصب، و خان های ده را به تکبر، و فرمانروایان را به جور، و فقیهان را به حسد، و تجار را به خیانت، و روستاییان را به جهالت.

24. ارکان ایمان

ألایمان علی أربعة أرکان: ألتوکل علی الله، و التفویض الی الله و التسلیم لأمرلله، و الرضا بقضاء الله ** همان، ص 223.(این حدیث از حضرت رضا (علیه السلام) نیز نقل شده است).***.
ایمان چهار پایه دارد: توکل بر خدا، واگذاردن کار به خدا، تسلیم به امر خدا و رضا به قضای الهی.

25. تربیت اخلاقی

ذللوا أخلاقکم بالمحاسن، و قودوها الی المکارم. و عودوا أنفسکم الحلم ** تحت العقول، ص 224.***.
اخلاق خود را رام خوبیها کنید و به سوی بزرگواریها بکشانید و خود را به بردباری عادت دهید.