فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

5. فقیه کامل

الا أخبر کم بالفقیه حق الفقیه؟ من لم یرخص الناس فی معاصی الله و لم یقنطهم من رحمة الله و لم یؤمنهم من مکر الله و لم یدع القرآن رغبة عنه الی ما سواه، و لا خیر فی عبادة لیس فیها تفقه. و لا خیر فی علم لیس فیه تفکر. و لا خیر فی قراءة لیس فیها تدبر** همان، ص 204***.
آیا شما را از فقیه کامل، خبر ندهم؟ آن که به مردم اجازه نافرمانی خدا را ندهد، و آنها را از رحمت خدا نومید نسازد، و از مکر خدایشان آسوده نکند، و از قرآن رو به چیز دیگر نکند، خیری در عبادت بدون تفقه نیست، و خیری در علم بدون تفکر نیست، و خیری در قرآن خواندن بدون تدبر نیست.

6. خطرات آرزوی طولانی و هوای نفس

انما أخشی علیکم اثنین: طول الأمل و اتباع الهوی، أما طول الأمل فینسی الاخرة و أما اتباع الهوی فانه یصد عن الحق ** همان، ص 204.***.
همانا بر شما از دو چیز می ترسم: درازی آرزو و پیروی هوای نفس. اما درازی آرزو سبب فراموشی آخرت شود، و اما پیروی از هوای نفس، آدمی را از حق باز دارد.

7. مرز دوستی

لا تتخذن عدو صدیقک صدیقا فتعدی صدیقک ** تحف العقول، ص 205.***.
با دشمن دوستت دوست مشو که (با این کار) با دوستت دشمنی می کنی.