سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

25. زیان بخل

عنها (علیها السلام) قالت: قال لی رسول الله (صلی الله علیه و آله) ایاک ** ایاک اسم فعل است.*** و البخل، فانه عاهة لا تکون فی کریم. ایاک و البخل فانه شجره فی النار، و أغصانها فی الدنیا، فمن تعلق بغصن من أغصانها أدخله النار** همان، ج 1، ص 266***.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: از بخل ورزیدن بپرهیز، زیرا که آن درختی است در آتش دوزخ که شاخه هایش در دنیاست، هرکه به شاخه ای از شاخه هایش در آویزد، داخل جهنمش گرداند.

26. نتیجه سخاوت

عنها (علیها السلام) قالت: قال لی رسول الله (صلی الله علیه و آله): و علیک ** علیک. اسم فعل است *** بالسخاء، فان السخاء شجره من شجر الجنه، أغصانها متدلیه الی الأرض، فمن أخذ منها غصنا قاده ذلک الغصن الی الجنه ** بهجه، ج 1، ص 266***.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به من گفت: بر تو باد سخاوت ورزیدن، زیرا که سخاوت درختی از درختان بهشت است که شاخه هایش به زمین آویخته است، هرکه شاخه ای از آن را بگیرد، او را به سوی بهشت می کشاند.

27. نتیجه سلام و تحیت بر رسول خدا و دخترش زهرا

عنها (علیها السلام) قالت: قال أبی و هو ذاحی: من سلم علی و علیک ثلاثه ایام فله الجنه ** همان، ج 1، ص 267***.
پدرم در زمان حیاتش به من فرمود:
هر که بر من و تو تا سه روز تحیت و سلام بفرستد، بهشت بر او واجب گردد.