فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

19- علی و شیعیان

عنها (علیها السلام) قالت: ان أبی (صلی الله علیه وآله) نظر الی علی (علیه السلام) و قال: هذا و شیعته فی الجنة** احقاق الحق، ج 7 ص 308***.
پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله) به علی (علیه السلام) نگریست و فرمود: این شخص و پیروانش در بهشت اند.

20- شیعه علی در قیامت

عنها (علیها السلام) قالت: ان رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال لعلی (علیه السلام): یا أباالحسن أما انک و شیعتک فی الجنة** همان ج 7، ص 307***.
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) به علی (علیه السلام) فرمود: ای اباالحسن! آگاه باش که تو و پیروانت در بهشت هستید.

21- قرآن و عترت در آخرین سخن پیامبر

عنها (علیها السلام) قالت: سمعت أبی رسول الله (صلی الله علیه و آله) فی مرضه التی قبض فیه یقول - و قد امتلأت الحجره من أصحابه - أیها الناس یوشک أن أقبض قبضا یسیرا، و قد قدمت الیکم القول معذره الیکم، ألا انی مخلف فیکم کتاب ربی عزوجل و عترتی أهل بیتی.
ثم أخذ بید علی فقال: هذا علی مع القرآن، و القرآن مع علی لایفترقان حتی یردا علی الحوض، فأسئلکم ما تخلفونی فیهما** ینابیع الموده، ص 44، چاپ شریف الرضی، قم. ***.
از پدرم رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در هنگام مرضی که به سبب آن از دنیا رفت - و در حالی که خانه، مملو از اصحاب بود - شنیدم که فرمود:
ای مردم! نزدیک است که به آسانی از میان شما رخت بربندم، و به تحقق سخنی که عذر را بر شما تمام کند پیش فرستادم.
بدانید که من در میان شما کتاب پروردگارم و عترتم، اهل بیتم را بر جای می گذارم. آنگاه دست علی را گرفت و فرمود: این علی با قرآن است و قرآن با علی است، از هم جدا نمی شوند تا هر دو در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. من در قیامت از شما از آنچه درباره این دو پس از من انجام دهید، خواهم پرسید.