فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

7- نزدیک ترین اوقات زن به خدا

عن فاطمة الزهراء (علیها السلام) قالت: سأل رسول الله (صلی الله علیه وآله) أصحابة عن المرأة ماهی؟ قالوا: عورة، قال فمتی تکون أدنی من ربها؟ فلم یدروا.
فلما سمعت فاطمة (علیها السلام) ذلک قالت: أدنی ما تکون من ربها أن تلزم قعر بیتها. فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله): ان فاطمة بضعة منی ** بحار الانوار، ج 43 ص 92 چاپ ایران ***.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) از اصحابش پرسید: زن چیست؟ گفتند: زن ناموس است. فرمود: زن چه موقع به خدایش نزدیک تر است؟ اصحاب نتوانستند جواب گویند. چون این سخن به گوش فاطمه (علیها السلام) رسید، فرمود: نزدیک ترین اوقات زن به خدای خود هنگامی است که در کنج خانه خود باشد. پس از این جواب، پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود: حقا که فاطمه پاره تن من است.

8- نتیجه صلوات بر زهرا (علیها السلام)

عن فاطمه الزهراء (علیها السلام) قالت: قال لی رسول الله (صلی الله علیه وآله) یا فاطمة من صلی علیک غفر الله له و ألحقه بی حیث کنت من الجنة** بهجة، ج 1 ص 278***.
رسول خدا (صلی الله علیه وآله) به من گفت: ای فاطمه! هرکه بر تو صلوات فرستد، خداوند او را بیامرزد و به من، در هر جای بهشت باشم، ملحق گرداند.

9- علی (علیه السلام)، رهبر و پیشوا

عن فاطمة الزهراء (علیها السلام) قالت: ان النبی (علیها السلام) قال:
من کنت ولیه فعلی ولیه، و من کنت امامة فعلی امامه ** همان، ج 1 ص 285***.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود:
هرکه من سرپرست اویم، پس علی سرپرست اوست و هرکه را من رهبر اویم، پس علی رهبر اوست.