سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

18- مرگ، بیداری بزرگ

الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا** لئالی الاخبار، ص 286***.
مردم در خواب اند وقتی که بمیرند، بیدار و آگاه می شوند.

19- ثواب اعمال کارساز

سبعة أسباب یکسب للعبد ثوابها بعد وفاته:
رجل غرس نخلا أو حفر بئرا أو أجری نهرا
أو بنی مسجدا أو کتب مصحفا أو ورث علما
أو خلف ولدا صالحا یستغفر له بعد وفاته ** مجموعه ورام، ج 2 ص 110***.
هفت چیز است که اگر کسی یکی از آنها را انجام داده باشد، پس از مرگش پاداش آن هفت چیز به او می رسد:
1- کسی که نخلی را نشانده باشد (درخت مثمری را غرس کرده باشد)،
2- یا چاهی را کنده باشد،
3- یا نهری را جاری ساخته باشد،
4- یا مسجدی را بنا نموده باشد،
5- یا قرآنی را نوشته باشد،
6- یا علمی را از خود بر جای نهاده باشد،
7- یا فرزند صالحی را باقی گذاشته باشد که برای او استغفار نماید.

20- سعادتمندان

طوبی لمن منعه عیبه عن عیوب المؤمنین من اخوانه طوبی لمن أنفق القصد و بذل الفضل و أمسک قوله عن الفضول و قبیح الفعل ** روضه کافی، ص 248***.
خوشا به حال کسی که عیبش او را از عیوب برادران مؤمنش باز دارد، خوشا به حال کسی که در خرج کردن میانه روی کند و زیاده از خرج را ببخشد و از سخنان زائد و کار زشت خودداری ورزد.