سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

15- نتیجه یقین

لو کنتم توقنون بخیر الاخرة و شرها کما توقنون بالدنیا لا ثرتم طلب الاخرة** نتیجه الخواطر و نزهة النواظر (معروف به مجموعه ورام) ج 1 ص 134***.
اگر شما مردم، یقین به خیر و شر آخرت می داشتید، همان طور که یقین به دنیا دارید، البته در آن صورت، آخرت را انتخاب می کردید.

16- نخستین پرسشهای قیامت

لا تزول قدما العبد یوم القیمة حتی یسأل عن أربع:
عن عمره فیما أفناه،
و عن شبابه فیما أبلاه،
و عن ماله من أین اکتسبه و فیما أنفقه،
و عن حبنا أهل البیت ** خصال صدوق، ص 253 (چاپ جامعه مدرسین).***.
هیچ بنده ای در روز قیامت قدم از قدم برنمی دارد، تا از این چهار چیز از او پرسیده شود:
1- از عمرش که در چه راهی آن را فانی نموده،
2- و از جوانی اش که در چه کاری فرسوده اش ساخته،
3- و از مالش که از کجا به دست آورده و در چه راهی صرف نموده،
4- و از دوستی ما اهل بیت.

17- محکم کاری

و لکن الله یحب عبدا اذا عمل عملا أحکمه ** امالی صدوق، ص 231***.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) وقتی که با دقت قبر سعد بن معاذ را پوشاند فرمود: می دانم که قبر سرانجام فرو می ریزد و نظم آن بهم می خورد، ولی خداوند بنده ای را دوست می دارد که چون به کاری پردازد، آن را محکم و استوار انجام دهد.