سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

13- بدترین جهنمی

أن أهل النار لیتأذون من ریح العالم التارک لعلمه و ان أشد أهل النار ندامة و حسرة رجل دعا عبدا الی الله فاستجاب له و قبل منه فأطاع الله فأدخله الله الجنة و أدخل الداعی النار بترکه علمه ** اصول کافی، ج 1 ص 55***.
همانا اهل جهنم از بوی گند عالمی که به علمش عمل نکرده رنج می برند، و از اهل دوزخ پشیمانی و حسرت آن کس سخت تر است که در دنیا بنده ای را به سوی خدا خوانده و او پذیرفته و خدا را اطاعت کرده و خداوند او را به بهشت در آورده، ولی خود دعوت کننده را به سبب عمل نکردن به علمش به دوزخ انداخته است.

14- عالمان دنیا طلب

أوحی الله الی داود (علیه السلام) لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا فیصدک عن طریق محبتی فان أولئک قطاع طریق عبادی المریدین، ان أدنی ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتی عن قلوبهم ** همان، ج 1، ص 58***.
خداوند به داود (علیه السلام) وحی فرمود که: میان من و خودت، عالم فریفته دنیا را واسطه قرار مده که تو را از راه دوستی ام بگرداند؛ زیرا آنان، راهزنان بندگان جویای من اند، همانا کمتر کاری که با ایشان کنم این است که شیرینی مناجاتم را از دلشان بر کنم.

15- نتیجه یقین

لو کنتم توقنون بخیر الاخرة و شرها کما توقنون بالدنیا لا ثرتم طلب الاخرة** نتیجه الخواطر و نزهة النواظر (معروف به مجموعه ورام) ج 1 ص 134***.
اگر شما مردم، یقین به خیر و شر آخرت می داشتید، همان طور که یقین به دنیا دارید، البته در آن صورت، آخرت را انتخاب می کردید.