سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

8- شعبه های علوم دین

انما العلم ثلاثة: آیة محکمة أو فریضة عادلة أو سنة قائمة و ما خلاهن فهو فضل ** اصول کافی، ج 1، ص 37.***..
همانا علم دین سه چیز است، و غیر از اینها فضل است:
1- آیه محکمه (که منظور از آن علم اصول عقائد است)،
2- فریضه عادله (که منظور از آن علم اخلاق است)،
3- و سنت قائمه (که منظور از آن علم احکام شریعت است).

9- فتوای نااهل

من أفتی الناس بغیر علم... فقد هلک و أهلک ** اصول کافی، ج 1 ص 54***.
کسی که بدون صلاحیت علمی برای مردم فتوا دهد، خود را هلاک ساخته و دیگران را نیز به هلاکت انداخته است.

10- روزه واقعی

ألصائم فی عبادة و ان کان فی فراشه مالم یغتب مسلما** تهذیب الاحکام، ج 4 ص 190***.
روزه دار - مادامی که غیبت مسلمانی را نکرده باشد - همواره در عبادت است، اگر چه در رختخواب خود باشد.