سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

7- نشانه های ستمکار

علامة الظالم اربعة: یظلم من فوقه بالمعصیة، و یملک من دونه بالغلبة، و یبغض الحق و یظهر الظلم ** تحت العقول، ص 21.***.
نشانه ظالم چهار چیز است:
1- با نافرمانی به مافوقش ستم می کند،
2- با غلبه به زیر دستش فرمانروایی می کند،
3- حق را دشمن می دارد،
4- و ستم را آشکار می کند.

8- شعبه های علوم دین

انما العلم ثلاثة: آیة محکمة أو فریضة عادلة أو سنة قائمة و ما خلاهن فهو فضل ** اصول کافی، ج 1، ص 37.***..
همانا علم دین سه چیز است، و غیر از اینها فضل است:
1- آیه محکمه (که منظور از آن علم اصول عقائد است)،
2- فریضه عادله (که منظور از آن علم اخلاق است)،
3- و سنت قائمه (که منظور از آن علم احکام شریعت است).

9- فتوای نااهل

من أفتی الناس بغیر علم... فقد هلک و أهلک ** اصول کافی، ج 1 ص 54***.
کسی که بدون صلاحیت علمی برای مردم فتوا دهد، خود را هلاک ساخته و دیگران را نیز به هلاکت انداخته است.