فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

6- صفات بهشتی

الا أخبرکم بمن تحرم علیه النار غدا؟ قیل بلی یا رسول الله. فقال: الهین القریب اللین السهل **ثواب الاعمال ص 381***.
آیا کسی را که فردای قیامت، آتش بر او حرام است به شما معرفی نکنم؟ گفتند: آری، ای پیامبر خدا! فرمود: کسی که متین، خونگرم، نرمخو و آسانگیر باشد.

7- نشانه های ستمکار

علامة الظالم اربعة: یظلم من فوقه بالمعصیة، و یملک من دونه بالغلبة، و یبغض الحق و یظهر الظلم ** تحت العقول، ص 21.***.
نشانه ظالم چهار چیز است:
1- با نافرمانی به مافوقش ستم می کند،
2- با غلبه به زیر دستش فرمانروایی می کند،
3- حق را دشمن می دارد،
4- و ستم را آشکار می کند.

8- شعبه های علوم دین

انما العلم ثلاثة: آیة محکمة أو فریضة عادلة أو سنة قائمة و ما خلاهن فهو فضل ** اصول کافی، ج 1، ص 37.***..
همانا علم دین سه چیز است، و غیر از اینها فضل است:
1- آیه محکمه (که منظور از آن علم اصول عقائد است)،
2- فریضه عادله (که منظور از آن علم اخلاق است)،
3- و سنت قائمه (که منظور از آن علم احکام شریعت است).