فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

1 - فضیلت دانش طلبی

من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنة... و فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم لیلة البدر** اصول کافی، ج 1 ص 42***.
هر که راهی رود که در آن دانشی جوید، خداوند او را به راهی که به سوی بهشت است ببرد، و برتری عالم بر عابد، مانند برتری ماه شب چهارده، بر دیگر ستارگان است.

2 - دین یابی ایرانیان

لوکان الدین عند الثریا لذهب به رجل من فارس - أو قال - من أبناء فارس حتی یتناوله ** صحیح مسلم، ج 4 ص، 1972 کتاب فضائل الصحابه، حدیث 230 و همان، ج 2، ص 417 چاپ بولاق ***.
اگر دین به ستاره ثریا رسد، هر آینه مردی از سرزمین پارس - یا اینکه فرموده از فرزندان فارس - به آن دست خواهند یازید.

3 - ایمان خواهی ایرانیان

اذا نزلت علیه (صلی الله علیه وآله) سوره الجمعة، فلما قرأ: و آخرین منهم لما یلحقوا بهم ** سوره جمعه، آیه 3.***. قال رجل: من هؤلاء یا رسول الله؟ فلم یراجعه النبی (صلی الله علیه وآله)، حتی سأله مرة أو مرتین أو ثلاثا. قال و فینا سلمان الفارسی قال فوضع النبی یده علی سلمان ثم قال: لو کان الایمان عند الثریا لناله رجال من هؤلاء **صحیح مسلم، ج 4 ص 1972، کتاب فضائل الصحابه.***.
وقتی که سوره جمعه بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) نازل گردید و آن حضرت آیه و آخرین منهم لما یلحقوا بهم را خواند. مردی گفت: ای پیامبر خدا! مراد این آیه چه کسانی است؟ رسول خدا به او چیزی نگفت تا اینکه آن شخص یک بار، دو بار، یا سه بار سؤال کرد. راوی می گوید: سلمان فارسی در میان ما بود که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) دستش را روی دوش او نهاد، سپس فرمود: اگر ایمان به ستاره ثریا برسد، هر آینه مردانی از سرزمین این مرد به آن دست خواهند یافت.