فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

برطرف شدن اندوه

از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که ده چیز اندوه را برطرف می کند: راه رفتن و سوار شدن و سر در آب فرو بردن و به سبزه زار نگاه کردن و خوردن و آشامیدن و... و مسواک کردن و سر شستن با خطمی و نظر کردن بر روی زن مقبول و با مردان سخن گفتن.

پریشانی و فقر

از حضرت امیر (علیه السلام) نقل است که چند چیز باعث فقر و پریشانی می شوند و چند چیز باعث توانگری می شوند. اما آن ها که موجب فقر و پریشانی می شوند: تار عنکبوت را در خانه گذاشتن و در حمام بول کردن و در حال جنابت چیزی خوردن و با چوب گز خلال کردن و ایستاده شانه کردن و خاکروبه را در خانه گذاشتن و قسم دروغ خوردن و زنا کردن و اظهار حرص کردن و خواب کردن در میان نماز مغرب و عشاء و خواب کردن بعد از صبح و پیش از طلوع آفتاب و دروغ بسیار گفتن و غنا و خوانندگی شنیدن و مردی را که در شب دست دراز می کند چیزی ندادن و خرج را زیاده از اندازه کردن و با خویشان بدی کردن.
و اما آن ها که موجب توانگری و زیادتی مال می شوند: نماز ظهر و عصر، مغرب و عشاء را با یکدیگر خواندن و بعد از نماز صبح و بعد از نماز عصر تعقیب خواندن و با خویشان نیکی و احسان کردن و ساحت خانه را جاروب کردن و مال خود را با برادران مؤمن قسمت کردن و بامداد به طلب روزی رفتن و استغفار بسیار کردن و خیانت در مال مردم نکردن و سخن حق و راست گفتن و آنچه مؤذن در اذان گوید تکرار کردن و در بیت الخلا سخن نگفتن و حرص در طلب دنیا نداشتن و شکر کردن کسی که نعمت بر انسان دارد و از قسم دروغ اجتناب کردن و پیش از طعام دست شستن و خوردن ریزه ها که از سفر ریزد و هر که هر روزی سی مرتبه سبحان الله بگوید، حق تعالی هفتاد نوع بلا را از او دور گرداند که کم ترین آن ها فقر و پریشانی باشد.

شعر گفتن

در حدیث معتبر از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که هر کس در مدح اهل بیت (علیه السلام) یک بیت شعر بگوید، حق تعالی برای او خانه ای در بهشت بنا کند. در حدیث دیگر فرمود: هر که در مدح ما بیتی شعر بگوید، مؤید به روح القدس گردد. در حدیث دیگر از حضرت امام رضا (علیه السلام) منقول است: هر مؤمنی که یک بیت شعر در مدح اهل بیت (علیه السلام) بگوید، حق تعالی برای او در بهشت شهری بنا کند بزرگ تر از هفت برابر دنیا و چون در آن شهر آید، هر ملک مقرب و هر پیغمبر مرسلی به دیدن او بیاید.