فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

دعا و ذکر میان راه

در حدیث از حضرت امام جعفر (علیه السلام) نقل است که چون حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) در سفرها سراشیب می رفتند، سبحان الله می گفتند و چون سربالا می رفتند، الله اکبر می گفتند.
در حدیث معتبر دیگر است که دو کس آمدند به خدمت حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) و گفتند: ما می خواهیم برای تجارت به شام برویم. حرزی به ما بیاموز که در راه بخوانیم. فرمود: چون در منزلی فرود می آیید و نماز خفتن می کنید، بعد از نماز، پهلو را به رختخواب بگذارید و تسبیح حضرت فاطمه (علیه السلام) بخوانید و سپس آیةالکرسی بخوانید. چون چنین کنید تا صبح محفوظ می مانید. چون ایشان روانه شدند، جمعی از دزدان از عقب ایشان رفتند. چون فرود آمدند و نماز خفتن کردند و خوابیدند و تسبیح حضرت فاطمه (علیه السلام) و آیةالکرسی را خواندند، دزدان غلام خود را فرستادند که از ایشان خبر بگیرد و چون نزد ایشان آمد دو دیوار دید و از ایشان اثری نیافت. چون به دزدان خبر داد، ایشان آمدند و همین حال را مشاهده کردند. صبح شد و دزدان آمدند و پرسیدند: شما دیشب کجا بودید؟ گفتند: در همین موضع. گفتند: ما آمدیم به تفحص شما و غیر از دو دیوار چیزی دیگر ندیدیم. ایشان گفتند: ما در وقت خوابیدن به تعلیم حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) تسبیح حضرت فاطمه (علیه السلام) و آیةالکرسی خواندیم. دزدان گفتند: بروید که هیچ دزدی بر شما دست نخواهد یافت.
در روایت دیگر منقول است که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) به حضرت امیر (علیه السلام) فرمود: یاعلی، چون در میان راه فرود می آیی بگو: اللهم انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین تا نیکی آن جا تو را روزی شود و شر آن از تو دفع شود. در حدیث معتبر منقول است که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) به حضرت امیر (علیه السلام) فرمود: چون اراده داخل شدن به شهری یا دهی داشته باشی، وقتی نظرت بر آن می افتد، بگو: اللهم انی اساألک خیرها و اعوذبک من شرها اللهم اطعمنی من جناها و اعذنا من وباها و حببنا الی اهلها و حبب صالحی اهلها الینا.

فصل یازدهم: آداب متفرقه سودمند

بسم الله گفتن

از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است: بسیار است که بعضی از شیعیان ما در افتتاح بعضی از کارها، فراموش می کنند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم را. پس حق تعالی ایشان را به بلایی دچار می کند تا متنبه شوند و به یاد آورند شکر الهی و ثنای او را. حق تعالی به سبب آن بلا، محو می نماید از ایشان کوتاهی آن تقصیر را که از ایشان صادر شده است. باید که آدمی در ابتدای هر کاری، افتتاح نماید به گفتن بسم الله الرحمن الرحیم.