فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

آداب کشاورزی و درختکاری

در حدیث از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است: چون خواهی زراعت کنی، یک کف از تخم را بگیر و رو به قبله بایست و بگو سه مرتبه: افرایتم ما تحرثون ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون )1( سوره واقعه، آیات 63و 62. سپس بگو: اللهم اجعله حبا مبارکا و ازقنا فیه السلامة. آن گاه دانه را که در کف داری بپاش.
از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است: هر که می خواهد درخت خرما خوب بار آورد و خرمایش نیکو شود، ماهی های کوچک خشک را بگیرد و نیمکوب کند و در هر شکوفه اندکی بپاشد باقی اش را در کیسه پاکیزه کند و در میان درخت خرما جا دهد. در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است: درخت میوه دار را مبرید که عذاب بر شما نازل می شود.

فصل دهم: سفرکردن

آداب سفر

از حضرت صادق (علیه السلام) نقل است: در حکمت آل داوود نوشته است که نباید کسی سفر کند مگر برای سه چیز: سفری که توشه آخرت در آن حاصل شود، یا سفری که باعث مرمت امور معاش گردد، یا سفری که برای سیر و لذتی باشد که حرام نباشد. در حدیث دیگر فرمود: سفر کنید تا بدن های شما سالم شود و جهاد کنید تا غنیمت دنیا و آخرت بیابید و حج کنید تا مالدار و بی نیاز شوید. در حدیث است که محمد بن مسلم به حضرت صادق (علیه السلام) گفت: به جایی می روم که در آن جا غیر از برف و یخ چیزی نیست. فرمود که چون مضطر است، تیمم کند و دیگر به همچنین زمینی نرود که دینش در آن جا هلاک شود.
در حدیث است که شخصی به خدمت حضرت امام موسی (علیه السلام) آمد و گفت: می خواهم به سفر بروم، برای من دعا کنید. فرمود: در چه روزی می روی؟. گفت: در روز دوشنبه برای برکت این روز، زیرا که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) در روز دوشنبه متولد شده. حضرت فرمود: دروغ می گویند. حضرت رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) در جمعه متولد شدند و هیچ روزی شوم تر از روز دوشنبه نیست. حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) در آن روز وفات کرد و وحی آسمان از ما منقطع شد و در آن روز حق ما را از آن روز که آهن را برای حضرت داوود نرم کرد؟ گفت: بلی. فرمود: آن روز سه شنبه است.
در حدیث معتبر از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است: هر که اراده سفری داشته باشد، باید که در روز شنبه سفر کند که اگر سنگی در کوهی بگردد در روز شنبه، خدا تعالی آن را به جای خود بر می گرداند و هرکه کارها بر او دشوار شود، باید در روز سه شنبه طلب کند. سه شنبه آن روزی است که آهن برای حضرت داوود (علیه السلام) نرم شده است. در حدیث معتبر منقول است که حضرت رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) در روز پنجشنبه به سفر می رفتند و می فرمودند: روز پنجشنبه را خدا و رسول و ملائکه دوست می دارند. در حدیث صحیح از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است: مکروه است سفر کردن و سعی در حوائج کردن در بامدادن روز جمعه، مبادا انسان از نماز بازماند، اما بعد از نماز از برای تبرک خوب است. در حدیث دیگر فرمود: باکی نیست سفر کردن در شب جمعه.
در بعضی از روایات وارد شده است که سفر مکن در روز سوم ماه و روز چهارم و روز پنجم و روز سیزدهم و روز شانزدهم و روز بیستم و روز بیست و چهارم و روز بیست و پنجم و روز بیست و ششم.