فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

شکار و کشتن حیوانات

در حدیث است که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) نهی فرمودند از آن که حیوانی را به آتش بسوزانند.
از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که حق تعالی عذاب فرمودند زنی را، برای آن که گربه ای را بسته بود تا آن که از تشنگی مرده بود. در حدیث معتبر منقول است: باکی نیست به کشتن مورچه، خواه آزارت بکند خواه نکند. در حدیث دیگر از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) منقول است: پرستو را حرمت بدارید که زیاده از همه مرغان انس به مردم می گیرد و در ذکری که می کند سوره حمد می خواند. در حدیث معتبر از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است: مخورید جوجه را و دشنام مدهید و به اطفال مدهید که بازی کنند؛ زیرا که تسبیح خدا می گوید. تسبیحش این است که لعن الله مبغضی آل محمد. یعنی: خدا لعنت کند دشمنان آل محمد را.
مکروه است شب، مرغان را از آشیان شکار کردن و جوجه را از آشیان گرفتن و همچنین حیوانات را در شب کشتن مکروه است.

سگ

در حدیث از حضرت صادق (علیه السلام) نقل است: مکروه است در خانه مرد مسلمان سگ باشد. در حدیث موثق از آن حضرت منقول است: هیچ کس نیست که سگی در خانه نگه دارد مگر آن که هر روز از ثواب اعمالش یک قیراط کم می شود. در حدیث از حضرت امیر (علیه السلام) منقول است: خیری نیست در سگ ها، مگر سگ شکاری یا سگ گله. از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است: نگاه مدار سگ شکاری را در خانه، مگر آن که میان تو و او دری باشد که بر روی آن سگ بسته شود.
در حدیث معتبر از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) منقول است: از پی شکار بسیار مروید که بیم ضرر است بر شما و چون ناله سگ و فریاد خر را می شنوید، پناه برید به خدا از شر شیطان رجیم؛ زیرا آن ها می بینند چیزی که شما نمی بینید )1( امروزه جانورشناسان کشف کرده اند که برخی جانوران مانند سگ، دارای حواسی هستند که انسان از آن ها محروم است؛ مثلا گاه سگ ها از وقوع زلزله در زمان آینده آگاه می شوند. شاید این روایت اشاره به همین حقیقت داشته باشد. .

آداب خانه داری

در احادیث معتبر از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) نقل است: چراغ ها را در شب (هنگام خواب) خاموش کنید.
در حدیث از حضرت صادق (علیه السلام) نقل است: چراغ روشن کردن پیش از غروب آفتاب، پریشانی را برطرف می کند و روزی را زیاد می کند. در حدیث معتبر از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) منقول است: کراهت دارد که شخصی داخل خانه تاریک شود مگر آن که در پیش روی او چراغی یا آتش افروخته باشد.
از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است: چون چراغ را به اندرون خانه بیاورند، این دعا بخوان: اللهم اجعل لنا نورا نمشی به فی الناس و لا تحرمنا نورک یوم نلقاک و اجعل لنا نورا انک نور انک نور لا اله الا انت و چون چراغ را خاموش کنند، این دعا بخوان: اللهم اخرجنا من الظلمات الی النور. در احادیث معتبر از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) منقول است: هرکه خانه ای بخرد، سنت است که ولیمه و میهمانی بکند. در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است: هر که خانه بسازد و گوسفند فربهی بکشد و گوشتش را به مردم بخوراند و بگوید: اللهم اذحر عنی مردة الجن و الانس و الشیاطین و بارک فی بنائی حق تعالی دفع ضرر جن و انس و شیاطین از او بکند و آن خانه ساختن را برای او مبارک گرداند.
در حدیث معتبر از حضرت امیر (علیه السلام) نقل است: کراهت دارد که آدمی در خانه شب به روز آورد که دری و پرده ای نداشته باشد. در حدیث دیگر از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) منقول است: سه کسند که حق تعالی حفظ و حمایت خود را از ایشان بر می دارد: کسی که در خانه شکسته نازل شود و سکنا نماید و کسی که در میان راه نماز کند و کسی که چارپای خود را رها کند و بندی بر آن نگذارد و کسی بر آن نگمارد. در حدیث معتبر از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است: خانه خود را جارو کنید و شبیه مشوید به یهودان که ایشان جاروب نمی کنند. در روایت معتبر از حضرت امیر (علیه السلام) منقول است: خاکروبه خانه را شب در خانه مگذارید و بیرون بریزید که شیطان در آن، جا می گیرد. و حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) فرمود: خانه را جاروب کردن پریشانی را برطرف می کند.
حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود: خانه شیطان در خانه های شما، جایی است که عنکوبت می تند. در حدیث موثق از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است: دهان ظرفهای آب و طعام را ببندید و در خانه ها را ببندید که شیطان در ظرف سر بسته را نمی گشاید و چراغ را خاموش کنید که موش آتش در خانه شما می اندازد.
در حدیث معتبر منقول است که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) نهی فرمود از آن که کسی در خانه همسایه نظر کند. در حدیث دیگر فرمود: حق تعالی شش خصلت را برای من نخواسته است و من نمی خواهم برای امامان از فرزندان من و شیعیان ایشان: با دست و ریش و جامه خود بازی کردن هنگام نماز و فحش گفتن در هنگامی که روزه گرفته اند و منت گذاشتن بعد از تصدق و جنب به مسجدها رفتن و در قبرستان خندیدن و بر خانه های مردم مشرف شدن. در حدیث صحیح منقول است که روزی حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) در خانه بودند. شخصی از رخته درگاه به خانه نظر می کرد. حضرت فرمود: اگر نزدیک می بودم، چشمت را کور می کردم.