فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

خروس

در حدیث معتبر از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است: خروس بال گشاده سفیدی که در خانه باشد، آن خانه و هفت خانه دور آن را، از بلاها نگاه می دارد و یک بال زدن کبوتر دو رنگ، بهتر است از هفت خروس سفید. در حدیث دیگر فرمود: خروس سفید یار من و یار هر مؤمنی است. از حضرت امام موسی (علیه السلام) منقول است: در خروس پنج خصلت از خصلت های پیغمبران هست: سخاوت و شجاعت و شناخت وقت نمازها و... غیرت. از حضرت امیر (علیه السلام) منقول است: فریاد کردن خروس، نماز او است و بال زدنش رکوع و سجود او است. از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) منقول است: دشنام مدهید خروس را که از برای نماز، مردم را بیدار می کند.

گوسفند

در حدیث موثق از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است: اهل هر خانه ای که یک گوسفند نگاه دارند، خداوند روزی آن گوسفند را به ایشان بدهد و روزی ایشان را زیاد کند و فقر از ایشان یک منزل دور شود و اگر دو گوسفند نگاه دارند، خدا روزی آن ها را برساند و روزی ایشان را زیاد کند و پریشانی از ایشان دو منزل دور می شود و اگر سه گوسفند نگاه دارند، حق تعالی روزی آن ها را برساند و روزی ایشان را زیاد گرداند و پریشانی از در اصل برطرف شود.
از حضرت امام محمدباقر (علیه السلام) منقول است: هر خانه ای که نزد ایشان گوسفند شیردهی باشد، هر روز دو مرتبه ملائکه به ایشان گویند: خدا شما را برکت دهد.

بز

در حدیث دیگر از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است: هر مؤمنی که در خانه او یک بز شیرده باشد، هر روز یک مرتبه فرشته ای در طرف صبح ایشان را دعا کند که مطهر و پاک باشید، خدا برکت دهد، نیکو باد احوال شما، نیکو باد نان و خورش شما. اگر دو بز شیرده باشد، هر روز دو مرتبه فرشته چنین دعا می کند.