فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

آداب عبادت کردن در خانه

در حدیث صحیح از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که جناب امیرالمؤمنین (علیه السلام) حجره ای در خانه مقرر فرموده بودند که در آن جا به غیر از فرشی و شمشیری و مصحفی، دیگر چیزی نبود. در آن حجره نماز می کردند. در حدیث دیگر فرمود: حضرت امیر (علیه السلام) حجره ای در خانه خود قرار داده بودند که نه بسیار کوچک بود و نه بسیار بزرگ، برای نمازگاه خود. چون شب می شد، طفلی را با خود به آن حجره می بردند و در آن جا نماز می کردند.
در حدیث معتبر از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) منقول است: منور گردانید خانه های خود را به تلاوت قرآن و خانه های خود را مثل گور مکنید؛ چنان که یهود و نصارا کردند و نماز را در معبدهای خود می کردند و خانه های خود را معطل می گذاشتند. خانه ای که در آن تلاوت قرآن بسیار شود، خیر آن بسیار می شود و اهلش به رفاه و نعمت می باشند و آن خانه اهل زمین را روشنی می دهد.

نگاه داشتن حیوانات در خانه

از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) نقل است: حیوانات در خانه بسیار نگاه دارید که شیاطین به آن ها مشغول می شوند و طفلان شما را ضرر نمی رسانند. از حضرت امام محمدباقر (علیه السلام) نقل است: خوب است حیوانات در خانه نگاه داشتن؛ مثل کبوتر و مرغ و بزغاله.

کبوتر

در حدیث معتبر منقول است که شخصی به خدمت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) شکایت کرد از تنهایی. حضرت فرمود: یک جفت کبوتر در خانه نگاه دار.
در حدیث صحیح از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که کبوتر از مرغان پیغمبران است. در حدیث دیگر فرمود: کبوتران حرم، نسل کبوترانی اند که حضرت اسماعیل (علیه السلام) نگاه داشته بودند و با آن ها انس می گرفتند.
پس مستحب است که در خانه چند کبوتر نگاه دارند که بالشان را چیده باشند و به آن ها انس بگیرند.
در حدیث دیگر فرمود: هر خانه ای که در آن خانه کبوتر باشد، آفتی از جن به اهل آن خانه نمی رسد؛ زیرا که بی خردان جن، در خانه ای که کبوتر دارد، به کبوتران مشغول می شوند و متوجه آدمی نمی شوند.
در حدیث دیگر فرمود: کبوتر در خانه نگاه دارید که دوست داشتنی است و دعا کرده حضرت نوح است و هیچ چیز در خانه مثل آن باعث انس نمی شود. از جناب امام موسی (علیه السلام) منقول است: هر بالی که کبوتر می زند باعث نفرت و گریختن شیاطین می شود.
در حدیث دیگر منقول است که راوی گفت: آن جناب را دیدم که از برای چند کبوتر که در خانه بود، نان ریزه می کردند. در حدیث دیگر از عبدالکریم منقول است که رفتم به خانه آن جناب، دیدم که سه کبوتر سبز در خانه آن جناب است. عرض کردم که این ها خانه را کثیف می کنند. حضرت فرمود: مستحب است نگاه داشتن این ها در خانه. در حدیث دیگر فرمود: در خانه حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) یک جفت کبوتر سرخ بود.
در چند حدیث منقول است که کبوتر خانگی یاد خدا (یاهو) را بسیار می کنند و اهل بیت را دوست می دارند و صاحبخانه را دعا می کنند که خدا شما را برکت دهد.