فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

خانه بزرگ

در حدیث از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) منقول است: از سعادت آدمی آن است که خانه او گشاده باشد. در حدیث صحیح منقول است که حضرت امام موسی (علیه السلام) خانه ای خریدند و یکی از موالیان خود را فرمودند: در آن خانه ساکن شو که خانه تو تنگ است. آن شخص گفت: در خانه ای هستم که پدرم ساخته است. نمی توانم به خانه ای دیگر بروم. فرمود: اگر پدر تو احمق باشد، تو نیز می باید احمق باشی؟!.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود: شومی خانه در تنگی است و بدی همسایگان و بسیاری عیب های آن. در حدیث دیگر فرمود: چهار چیز است که از سعادت است: زن صالحه و خانه فراخ و همسایه شایسته و مرکب نیکو. و چهار چیز است که از شقاوت است: همسایه بد و زن بد و خانه تنگ و مرکب بد. از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است: از تلخی زندگانی است از خانه ای به خانه نقل کردن و نان از بازار خریدن.

آداب عبادت کردن در خانه

در حدیث صحیح از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که جناب امیرالمؤمنین (علیه السلام) حجره ای در خانه مقرر فرموده بودند که در آن جا به غیر از فرشی و شمشیری و مصحفی، دیگر چیزی نبود. در آن حجره نماز می کردند. در حدیث دیگر فرمود: حضرت امیر (علیه السلام) حجره ای در خانه خود قرار داده بودند که نه بسیار کوچک بود و نه بسیار بزرگ، برای نمازگاه خود. چون شب می شد، طفلی را با خود به آن حجره می بردند و در آن جا نماز می کردند.
در حدیث معتبر از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) منقول است: منور گردانید خانه های خود را به تلاوت قرآن و خانه های خود را مثل گور مکنید؛ چنان که یهود و نصارا کردند و نماز را در معبدهای خود می کردند و خانه های خود را معطل می گذاشتند. خانه ای که در آن تلاوت قرآن بسیار شود، خیر آن بسیار می شود و اهلش به رفاه و نعمت می باشند و آن خانه اهل زمین را روشنی می دهد.

نگاه داشتن حیوانات در خانه

از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) نقل است: حیوانات در خانه بسیار نگاه دارید که شیاطین به آن ها مشغول می شوند و طفلان شما را ضرر نمی رسانند. از حضرت امام محمدباقر (علیه السلام) نقل است: خوب است حیوانات در خانه نگاه داشتن؛ مثل کبوتر و مرغ و بزغاله.