فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

آداب غسل جمعه

غسل های واجب بنابر مشهور میان علما، شش غسل است: جنابت و حیض و استحاضه و نفاس و مس میت و غسل میت و مستحب است که در وقت غسل جنابت این دعا را بخواند: اللهم طهر قلبی وزک عملی و تقبل سعیی و اجعل ما عندک خیرا لی، اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. و اگر این دعا را بخواند بهتر است: اللهم طهر قلبی و اشرح صدری، و اجر علی لسانی مدحک و الثناء علیک، اللهم اجعله طهورا و شفاء و نورا انک علی کلی شی ء قدیر.
غسل های سنت (مستحب) شصت و دو غسل است و از آن ها غسل جمعه است. بعضی از علما آن را واجب می دانند و احوط آن است که تا مقدور باشد ترک نکنند. در احادیث معتبر وارد شده است که غسل جمعه واجب است بر مردان و زنان در سفر و حضر. البته زنان را اجازه داده اند که ترک کنند در سفر، برای کمی آب. از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است: غسل جمعه پاکیزه کننده و کفاره گناهان است از جمعه تا جمعه دیگر.
در فقه الرضا (علیه السلام) مذکور است که چون از غسل فارغ شوی، بگو: اللهم طهر قلبی و انق غسلی و اجر علی لسانی ذکرک و ذکر نبیک محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) و اجعلنی من التوابین و المتطهرین. و وقت آن از صبح صادق روز جمعه است تا ظهر و اگر خوف داشته باشد که در روز جمعه، آب یافت نشود در روز پنجشنبه می توان کرد و اگر فوت شود، بعد از وقت تا شام روز جمعه می توان کرد و نیت قضا در کار نیست و از صبح روز شنبه تا شام به قصد قضا می توان کرد.

فصل پنجم: خواب و خوابیدن

اوقات خواب

خواب کردن بعد از طلوع صبح تا طلوع آفتاب و میان نماز شام و خفتن و بعد از عصر مکروه است و پیش از ظهر در وقت گرمی هوا و بعد از نماز ظهر تا عصر، خواب قیلوله و سنت است. از حضرت علی بن الحسین (علیه السلام) منقول است که به ابی حمزه ثمالی فرمود: خواب مکن پیش از طلوع آفتاب که من از برای تو دوست نمی دارم؛ زیرا حق تعالی روزی بندگان را در این وقت قسمت می نماید و هرکه در این وقت در خواب است، از روزی محروم می شود.
از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است: خواب بامداد شوم است و روزی را منع می کند و رنگ را زرد و رو را قبیح می کند و این خواب شومی است. ولی در بعضی احادیث آمده است که اگر کسی نماز بخواند و تعقیب نماز را به جای بیاورد و آن گاه پیش از آفتاب بخوابد، مکروه نیست.
در حدیث صحیح منقول است که جناب امام رضا (علیه السلام) به شخصی فرمود: فردا بعد از طلوع آفتاب بیا که من بعد از نماز صبح خواب می کنم. از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که به شخصی فرمود: چون نماز صبح کردی و ذکر خدا خواندی، اگر پیش از طلوع آفتاب به خواب روی باکی نیست. از حضرت امیر (علیه السلام) منقول است: خواب کردن پیش از طلوع آفتاب و پیش از نماز خفتن پریشانی و فقر می آورد.