فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

آداب گل بوییدن

در حدیث از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) و در حدیث معتبر از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) منقول است: هرگاه گلی به شما بدهند، ببوید و بر دیده های خود بگذارید که آن از بهشت آمده است. در حدیث معتبر از مالک جهنی روایت کرده است که گلی به حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) دادم. گرفتند و بوییدند و بر هر دو دیده گذاشتند. سپس فرمود: هر که گلی را بگیرد و ببوید و بر دیده ها بگذارید و بگوید: اللهم صل محمد و آل محمد، هنوز بر زمین نگذاشته باشد که گناهانش آمرزیده شود. از حضرت امام علی نقی (علیه السلام) منقول است: هرکه گلی را ببوید و بر دیده ها گذاشته، صلوات بر محمد و ائمه (علیه السلام) بفرستد، حق تعالی بر او از حسنات به قدر ریگ بیابان عالج که در ما بین مکه و شام و عراق کشیده شده است بنویسد و از گناهان او به عدد ریگ بیابان محو نماید.

آداب حمام رفتن

فضیلت حمام

منقول است که عمر گفت: بد خانه ای است حمام که عورت را ظاهر می کند و پرده آدمی را می درد. حضرت امیر (علیه السلام) فرمود: نیکو خانه ای است حمام که جهنم را به یاد می آورد و چرک را از بدن می برد. از حضرت امام موسی (علیه السلام) منقول است: حمام یک روز در میان، گوشت بدن را زیاد می کند و هر روز رفتن پیه را می گدازد و بدن را لاغر می کند.
در حدیث دیگر فرمود: کسی که خواهد فربه شود، یک روز در میان حمام برود و هر روز نرود و کسی که گوشت زیاد داشته باشد و خواهد که لاغر شود، هر روز به حمام برود.
حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) نهی فرمود از غسل کردن زیر آسمان، بی لنگ و از داخل شدن در نهرها بی لنگ و فرمود: در نهرها، ساکنانی هستند از ملائکه. و نهی فرمود از داخل شدن به حمام بی لنگ.
از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است: داخل حمام مشو مگر آن که چیزی در معده تو باشد که حرارت معده را از تو فرو نشاند و این بیش تر باعث قوت بدن است و داخل مشو در وقتی که معده پر باشد از طعام. در حدیث دیگر منقول است که هرگاه آن حضرت اراده حمام رفتن می کردند، اندک چیزی تناول می فرمودند. راوی گفت: مردم می گویند که ناشتا به حمام رفتن بهتر است. فرمودند: نه، بلکه اندک چیزی می باید خورد که صفرا را فرو نشاند و حرارت اندرون را ساکن گرداند.
از حضرت امیر (علیه السلام) منقول است: چون بعد از بیرون آمدن تو از حمام، برادر مؤمن بگوید: طاب حمامک و حمیمک تو در جواب بگو: انعم الله بالک.
در روایت دیگر منقول است: کسی که از حمام بیرون آید، به او بگویید: انقی الله غسلک و او در جواب بگوید: طهرکم الله.
حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: هرگاه از حمام بیرون می آیید، عمامه بر سر ببندید. و فرمودند: بعد از بیرون آمدن از حمام پاها را بشویید که درد شقیقه را زایل می کند. در حدیث دیگر منقول است که حضرت امام محمدباقر و امام جعفر صادق (علیه السلام) هرگاه از حمام بیرون می آمدند، در زمستان و تابستان، عمامه بر سر می پیچیدند و می فرمودند: امان است از سر درد. در روایتی وارد شده است که چون کسی داخل حمام شود و حرارت بر او غلبه کند، آب سرد بر خود بریزد تا حرارتش ساکن شود. از حضرت امام موسی (علیه السلام) وارد شده است که در روز چهارشنبه به حمام بروید.