فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

کندن موی بینی

در حدیث معتبر از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) منقول است: باید هرکس موی شارب و موی بینی را بگیرد و به احوال بدن خود بپردازد که این ها باعث زیادتی جمال او است. از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است: موی بینی را گرفتن، رو را نیکو می کند.

بازی با ریش

از حضرت امام موسی (علیه السلام) منقول است: چهار چیز است که از وسواس شیطان است: گل خوردن و گل را به دست ریز کردن و ناخن را به دندان گرفتن و ریش را خاییدن. از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است: بسیار دست بر ریش مگذار که رو را معیوب و بدنما می کند.

فضیلت ناخن گرفتن

از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) نقل است: ناخن گرفتن، دردهای بزرگ را منع می کند و روزی را فراخ می کند. حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) فرمود: برای این امر کرده اند به ناخن گرفتن که چون بلند شود، شیطان در آن، جا می کند و مورث فراموشی است. در حدیث است که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) مردان را می فرمود ناخن را از ته بگیرید و زنان را می فرمود اندکی بلندتر بگذارید که زینت شما است.