فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

دعای طلب مال و فرزند

از حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) نقل است که هرکس این دعا را بسیار بخواند، هرچه خواهد از مال و فرزند خیر دنیا و آخرت، خدا به او عطا فرماید: رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین، و اجعل لی من لدنک ولیا یرثنی فی حیوتی و یستغفر لی بعد موتی و اجعله خلقا سویا، و لا تجعل للشیطان فیه نصیبا، اللهم انی استغفرک و اتوب الیک انک الغفور الرحیم. و از برای فرزند هفتاد مرتبه این دعا بخواند.

دعای طلب فرزند پسر

از حضرت صادق (علیه السلام) نقل که هرگاه زنی باردار باشد و چهار ماه بر او بگذرد، روی او را به قبله کن و آیة الکرسی بخوان و دست بر پهلویش بزن و بگو: اللهم انی قد سمیته محمدا. یعنی: خدایا من او را محمد نام گذاشتم. چون چنین کند، خدا آن فرزند را پسر گرداند. اگر او را محمد نام کند، مبارک باشد و اگر نام نکند، خدا اگر خواهد به او بخشد. در چند حدیث معتبر وارد شده است که هرکس زن او حملی داشته باشد و عزم کند که او را محمد یا علی نام کند، او پسر شود. در حدیث دیگر است که او را علی نام کن که عمرش درازتر می شود.

آداب بارداری و وضع حمل

از حضرت صادق (علیه السلام) نقل است: زن حامله به بخورد، تا فرزندش خوشبوتر و رنگ فرزند صاف تر باشد. به سند معتبر منقول است که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود: اول چیزی که زن زاییده می خورد، باید رطب باشد؛ چنان که حق تعالی به حضرت مریم بعد از زاییدن حضرت عیسی رطب خورانید. گفتند که اگر وقت رطب نباشد چه کند؟ فرمود: نه دانه خرما از خرماهای مدینه بخورد و اگر نباشد نه دانه از خرماهایی که باشد بخورد. به درستی که حق تعالی می فرماید: به عزت و جلال خودم سوگند که هر زنی تازه زاییده که رطب بخورد، فرزند او را بردبار گردانم.
در حدیث معتبر نقل است که حضرت علی بی الحسین (علیه السلام) چون وقت ولادت زن می شد، می فرمود: زنان را از خانه بیرون کنید تا اول مرتبه نظر زنان بر عورت طفل نیفتد منقول است که چون به آن حضرت بشارت فرزند می دادند، نمی پرسید که پسر است یا دختر، بلکه اول می پرسید که سالم و درست است یا نه. اگر می گفتند که درست است و عیبی در خلقتش نیست، می فرمود: الحمدلله الذی لم یخلق منی شیئا مشوها. یعنی: سپاس خداوند را که از من فرزندی نیافرید که قبیح و معیوب است.
از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که چون فرزند متولد شد، به قدر عدسی ازجا و شیر بگیر و در آب حل کن. دو قطره در بینی راست طفل و یک قطره در بینی چپش بریز و در گوش راستش اذان بگو و در گوش چپش اقامه بگو، پیش از آن که نافش را ببرند. اگر چنین کنی، هرگز ترس به او نرسد.
از حضرت امیر (علیه السلام) منقول است که کام فرزندان خود را به خرما بردارید که حضرت پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلم) چنین می کرد با امام حسن و امام حسین (علیه السلام). حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود: هرکه فرزندی از او متولد شود، باید که اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپش بگویید که نگهدارنده او است از شر شیطان. از حدیث ولادت حسنین (علیه السلام) ظاهر می شود که مکروه است طفل را در ابتدای ولادت در جامه زرد پیچیدن و سنت است که در جامه سفید پیچند. از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است: کام طفل خود را به تربت حضرت امام حسین (علیه السلام) بردارید که او را از دردها و بلاها دور می سازد.