فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

فصل سوم: ازدواج و خانواده

فضیلت ازدواج و نهی از رهبانیت

به سندهای معتبر از حضرت صادق (علیه السلام) نقل است: از اخلاق پیغمبران است دوست داشتن زنان. و فرمود: گمان ندارم کسی بر ایمانش افزوده شود، مگر آن که محبت زنان در او زیاد می شود. و فرمود: هرکه محبت زنان در او زیاد شود، فضیلت ایمانش بیش تر می شود. در حدیث صحیح از حضرت امام رضا (علیه السلام) نقل است: سه چیز است که از سنت پیغمبران است: خود را خوشبو و موهای زیادتی بدن را ازاله کردن و زنان بسیار داشتن. به سندهای معتبر بسیار از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) است که فرمود: از دنیای شما اختیار کرده ام زنان و بوی خوش را و روشنی دیده من در نماز است.
در حدیث معتبر نقل است که سکین نخعی همواره در عبادت بود و ترک زنان و بوی خوش و طعام های لذیذ کرده بود و در این باب نامه ای به حضرت صادق (علیه السلام) نوشت. آن حضرت در جواب نوشت: اما زنان، پس می دانی که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) چند زن داشتند امام طعام لذیذ، رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) گوشت و عسل تناول می فرمودند.
حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود: هرکه زنی را به عقد خود در آورد، نصف دین خود را حفظ کرده است و باید از خدا در نصف دیگر بترسد.
و فرمود: بدترین مردهای شما عزبانند.
حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) فرمود: دو رکعت نماز کسی که همسر دارد، بهتر است از عزبی که که شب ها تمام نماز بگزارد و روزها روزه باشد.
در حدیث معتبر از حضرت صادق (علیه السلام) نقل است: روزی زن عثمان بن مظعون خدمت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) آمد و گفت: یا رسول الله، عثمان روزها روزه است و شب ها نماز می کند و نزد من نمی آید. حضرت غضبناک نزد عثمان آمد و فرمود: ای عثمان، خدا مرا به رهبانیت نفرستاده است، بلکه به دین مستقیم و سهل و آسان فرستاده است. روزه می گیرم و نماز می کنم و با زنان خود نزدیکی می کنم. پس هرکه دین مرا خواهد، باید به سنت من عمل کند و از سنت من، نکاح زنان است.

زنان و صفات پسندیده و ناپسندیده

از حضرت صادق (علیه السلام) نقل است: زن به سان گردنبندی است که به گردن خود می افکنی. پس ببین که چه گردنبندی برای خود می گیری. و فرمود: زن صالحه و غیرصالحه هیچ یک قیمت ندارند. زن صالحه، طلا و نقره قیمت و قدر او نیست، بلکه بهتر از طلا و نقره. و زن غیر صالحه به خاک هم نمی ارزد. خاک بهتر از او است.
حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود: دختر به کفو و مثل خود بدهید و از کفو و مانند خود دختر بخواهید و زنی را پیدا کنید که شایسته آن باشد که فرزند از او به هم رسانید. در حدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) نقل است: هر که زنی بخواهد برای حسن و جمال یا از برای مال، از هر دو محروم می ماند و اگر برای دین و صلاح او بخواهد، حق تعالی مال و جمال او را روزی می کند.
حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود: زن باکره بخواهید که فرزند بسیار آورد و زن مقبولی که فرزند نیاورد مخواهید که من مباهات می کنم به شما با امت های پیغمبران دیگر در روز قیامت. مگر نمی دانی که فرزندان در زیر عرش الهی از برای پدران خود طلب آمرزش می کنند؟!.
در حدیث دیگر است که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) چون به خواستگاری زنی می فرستاد، می فرمود که گردنش را بو کنند که خوشبو باشد و غوزک پایش پر گوشت باشد. حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: چون خواهید زنی را خواستگاری کنید، از مویش بپرسید؛ که نصف زیبایی به مو است.
به سند معتبر از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) نقل است: بهترین زنان شما زنی است که فرزند بسیار آورده، دوست شوهر باشد و صاحب عفت باشد و در میان خویشان خود عزیز باشد و نزد شوهرش فروتن باشد و از برای شوهر خود زینت و بشاشت کند و از دیگران شرم کند و عفت ورزد. هر چه شوهر گوید شنود و آنچه فرماید اطاعت کند و چون شوهر با او خلوت کند، آنچه از او خواهد مضایقه نکند.
سپس فرمود: بدترین زنان شما زنی است که در میان قوم خود خوار باشد و بر شوهر مسلط باشد و فرزند نیاورد و کینه ورز باشد و از اعمال قبیحه پروا نکند و چون شوهر غایب شود، زینت کند و خود را به دیگران نماید و چون شوهر آید مستوری اظهار کند و سخنش را نشنود و اطاعتش نکند و چون شوهر با او خلوت کند، مانند شتر صعب، مضایقه کند از آنچه شوهر به او اراده دارد.
در حدیث دیگر نقل است که شخصی خدمت حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) آمد و گفت: زنی دارم که هرگاه به خانه می روم، مرا استقبال می کند و چون بیرون می آیم، مشایعت می کند و چون مرا غمگین می بیند، می گوید: چه غم داری؟ اگر از برای روزی غم می خوری خدا متکفل روزی تو و دیگران شده است و اگر برای آخرت غم می خوری، خدا غم تو را زایل می کند. حضرت فرمود: خدا کارکنانی دارد و این زن از کارکنان خدا است و نصف ثواب شهید دارد. در حدیث دیگر فرمود: بهترین زنان امت من، آن زنی است که خوشرو و مهرش کم تر باشد.
حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود: بهترین زنان شما، زنان قریشند. مهربان ترین زنانند به شوهران و رحیم ترین ایشانند به فرزندان و امانتدارند برای شوهران و با عفتند از دیگران. و مصداق قریش در این زمان ساداتند. در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت است: خداوند عالمیان می فرماید: چون خواهم جمع کنم برای مسلمانی نیکی های دنیا و آخرت را، به او دل شکسته خاشع می دهم و زبان ذکر کننده و بدنی صبر کننده به بلا و زن مؤمنه که هرگاه به او نظر کند، شاد شود و چون غایب شود، خود را نگاهداری کند و مال شوهر را ضایع نکند.