فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

خاک

در حدیث معتبر از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که حق تعالی آدم را از خاک آفرید و خوردن خاک را بر فرزندان او حرام گردانید. از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) نقل است: هرکه گل بخورد و بمیرد، در خون خود شریک شده است. از حضرت امام محمدباقر (علیه السلام) نقل است: بزرگ ترین دام های شیطان خوردن خاک و گل است و دردها در بدن حادث می کند و بواسیر از آن به هم می رسد و دردهای سوداوی از آن متولد می شود و قوت را از ساق و قدم می برد و هرکس از قوتش به سبب آن کم شده است و از اعمال خیرش کاسته است و در قیامت او را بر آن حساب و عذاب می کنند.
در احادیث معتبر وارد شده است: خوردن هر گلی حرام است مانند مردار و خون و گوشت خوک، مگر گل قبر حضرت امام حسین (علیه السلام) که خوردن آن به قدر یک نخود، از هر دردی شفا است و امان است از هر خوفی.

فضیلت میهمانی مؤمنان و آداب آن

از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) نقل است که چون برادر مؤمن به خانه تو می آید، او را تکلیف خوردنی بکن. اگر قبول نکند تکلیف آشامیدنی بکن. اگر قبول نکند تکلیف دست و رو شستن به آب یا به عرق خوشبو بکن. از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) نقل است که از جمله گرامی داشتن میهمان آن است که تحفه او را قبول کند و آنچه حاضر داشته باشد برای او به تحفه بیاورد و چیزی که نداشته باشد برای او تکلیف نکند. حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: هلاک شد کسی که حقیر شمارد آنچه را حاضر دارد از برای آوردن نزد برادر مؤمن خود و هلاک شد هرکه حقیر شمارد آنچه را برادر مؤمن او می آورد.

خوردن غذای میزبان

در حدیث از هشام نقل است: ابن ابی یعفور خدمت حضرت صادق (علیه السلام) رفت آن حضرت صبحانه طلبید. هشام گفت: من کم می خورم. حضرت فرمود: مگر نمی دانی که محبت مؤمن به برادر مؤمن به قدر آن است که از طعام او می خورد؟! یعنی هرچه او را بیش تر دوست دارد، طعامش را بیش تر می خورد و بر این مضمون احادیث بسیار وارد شده است.
حضرت امام رضا (علیه السلام) فرمود: در سخی و صاحب همت از طعام مردم می خورد تا مردم از طعام او بخوردند، و بخیل طعام مردم را نمی خورد تا از طعام او نخورند.