فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

پیاز

از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است به چندین سند، که پیاز، گند دهن را می برد و بلغم را زایل می گرداند و سستی و واماندگی را برطرف می کند و پی های بدن را محکم می کند و بن دندان را سخت می کند و نسل را زیاد می کند و تب را می برد و بدن را نازک می کند. از حضرت رسول (صلی الله علیه وآله) منقول است که چون داخل شهری می شوید، پیاز آن شهر را بخورید که طاعون آن شهر را از شما دور می کند.

سیر

در حدیث از حضرت امام محمدباقر (علیه السلام) منقول است که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود: هرکه سیر بخورد، به جهت بوی بدش داخل مسجد ما نشود، اما اگر کسی به مسجد نرود، باکی نیست. کسی سیر می خورد، داخل مسجد نشود؛ زیرا کراهت دارد به سبب آزارش به کسی که در پهلوی او می نشیند.

خاک

در حدیث معتبر از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که حق تعالی آدم را از خاک آفرید و خوردن خاک را بر فرزندان او حرام گردانید. از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) نقل است: هرکه گل بخورد و بمیرد، در خون خود شریک شده است. از حضرت امام محمدباقر (علیه السلام) نقل است: بزرگ ترین دام های شیطان خوردن خاک و گل است و دردها در بدن حادث می کند و بواسیر از آن به هم می رسد و دردهای سوداوی از آن متولد می شود و قوت را از ساق و قدم می برد و هرکس از قوتش به سبب آن کم شده است و از اعمال خیرش کاسته است و در قیامت او را بر آن حساب و عذاب می کنند.
در احادیث معتبر وارد شده است: خوردن هر گلی حرام است مانند مردار و خون و گوشت خوک، مگر گل قبر حضرت امام حسین (علیه السلام) که خوردن آن به قدر یک نخود، از هر دردی شفا است و امان است از هر خوفی.