فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

سبزی و میوه

از حضرت صادق (علیه السلام) نقل است که هرگز سفره ای نزد حضرت امیر (علیه السلام) نمی آوردند مگر سبزی در آن بود و فرمود: دل های مؤمنان سبز است و به سبزی مایل است. و فرمود: هرکه شب بخوابد و هفت برگ کاسنی در معده اش باشد، در آن شب از قولنج ایمن گردد. و فرمود: کسی که خواهد مال و فرزندش زیاد شود، بسیار برگ کاسنی بخورد. در حدیث دیگر فرمود: نیکو سبزی است کاسنی. و فرمود: فضیلت آن بر سبزی ها مانند فضیلت ما است بر جمیع خلایق.
حضرت امام رضا (علیه السلام) فرمود: در خوردن کاسنی شفای همه دردها است، هیچ دردی در اندرون فرزند آدم نیست مگر آن که کاسنی آن را از بیخ می کند. و شخصی را تب عارض می شد و صداع داشت. حضرت فرمود کاسنی را بکوبند و بر روی کاغذ پهن کنند و روغن بنفشه بر آن بریزند و بر پیشانی اش بیندازند که تب و صداع را برطرف می کند.

تره

در روایت معتبر از حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) نقل است که شخصی را بیماری سپرز عارض شده بود. فرمود: سه روز به او تره بخورانید. چنان کردند به صحت مبدل شد. از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است: تره بخور که در آن چهار خصلت هست: گند دهان را برطرف می کند و بادها را دفع می کند و بواسیر را قطع می کند و هرکه مداومت کند بر آن، از خوره ایمن است. نقل است که حضرت امیر (علیه السلام) تره را با نمک می ساییده و تناول می کرده است.

کرفس

در حدیث معتبر از حضرت صادق (علیه السلام) نقل است که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود: بر شما باد خوردن کرفس که خوراک حضرت الیاس و یسع و یوشع بن نون است.