فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

ترنج

در حدیث معتبر منقول است که حضرت صادق (علیه السلام) از شخصی پرسید: اطبای شما درباره ترنج چه می گویند؟ گفت: پیش از طعام باید خورد. فرمود: من می گویم بعد از طعام بخورید. در حدیث دیگر فرمود: بخورید ترنج را که آل محمد از آن می خوردند. از حضرت امام رضا (علیه السلام) نقل است: حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) نگاه کردن به ترنج سبز و سیب سرخ را دوست می داشت. عرب لیمو و نارنج را همه ترنج می گویند.

سنجد

از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که سنجد مغزش گوشت را می رویاند و پوستش پوست را می رویاند و استخوانش، استخوان را و خوردن سنجد روده را دباغی می کند و امان می دهد از بواسیر و تقطیر بول. و ساق پا را قوت می دهد و رگ خوره را قطع می کند.

خربزه

از حضرت صادق (علیه السلام) نقل است: خربزه بخورید که در آن ده خصلت هست: دردی و فسادی در آن نیست و خوردنی است و آشامیدنی است و میوه است و گل است و دهان را پاک می کند و نان خورش است و قوت جماع را زیاد می کند و مثانه را می شوید و ادرار می آورد و ریگ مثانه را دفع می کند. از حضرت امام رضا منقول است: خربزه خوردن ناشتا مورث فالج است. و گاهی شکر و قند با خربزه می خورد. به سند معتبر از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که چون حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) میوه تازه می دیدند، می بوسیدند و بر هر دو دیده می گذاشتند و می گفتند: اللهم کما اریتنا اولها فی عافیة فأرنا آخرها فی عافیة. یعنی خداوندا، چنان که به ما اولش در عافیت نمایاندی، آخرش را نیز در عافیت بنما. در حدیث دیگر از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) منقول است: هرکس میوه بخورد و اول بسم الله بگوید، به او ضرر نرساند.