فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

برنج

از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) منقول است: نیکو طعامی است برنج که روده ها را گشاده می کند و بواسیر را قطع می کند. در چند روایت وارد شده است: ما بیماران خود را به برنج دوا می کنیم. در حدیث موثق نقل است که شخصی به حضرت صادق (علیه السلام) از درد شکم شکایت کرد. حضرت فرمود: برنج را بشوی و در سایه خشک کن و اندکی بریان کن و نرم بکوب و هر صبح یک کف بخور. در روایت دیگر منقول است: آن حضرت را درد شکم بود، فرمود: برنج را با سماق بپزید و چون تناول نمود، برطرف شد.

نخود

در حدیث معتبر منقول است: حضرت امام رضا (علیه السلام) نخود بریان کرده پیش از طعام و بعد از طعام تناول می فرمودند.

عدس

در روایت معتبر بسیار وارد شده است که خوردن عدس دل را نرم می کند و آب دیده را جاری می کند. در روایت معتبر آمده است که خون را تازه می کند.