فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

رنگ جامه ها

بهترین رنگ برای جامه، رنگ سفید است و سپس زرد و سپس سبز و پس از آن، سرخ کمرنگ و کبود و عدسی، ولی سرخ پررنگ مکروه است به ویژه در نماز. پوشیدن جامه سیاه، به شدت مکروه است. البته این کراهت برای عمامه و عبا و موزه نیست، هرچند همین ها نیز سیاه نباشند بهتر است. در احادیثی چند آمده است: جامه سفید بپوشید که پاکیزه ترین رنگ است و مردگان خود را در کفن سفید بگذارید. نقل است که حضرت علی (علیه السلام) نیز در بیش تر اوقات جامه سفید می پوشیده است. در روایت است که حضرت صادق (علیه السلام) را هنگام نماز با جامه زرد به رنگ به دیده اند. نیز روایت است که امام باقر (علیه السلام) را دیده اند که جبه زرد و عمامه زرد و ردای خز زرد پوشیده بود. نقل است که امام صادق (علیه السلام) فرمود: پوشیدن جامه سرخ پررنگ مکروه است، مگر برای نو داماد. در حدیثی دیگر است که امام رضا (علیه السلام) را دیدم که طلیسان کبود پوشیده بود. و در روایتی است که امام موسی (علیه السلام) را دیدم که جامه عدسی پوشیده بود.
در روایتی از امام صادق (علیه السلام) است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) خطاب به امام علی (علیه السلام) و حضرت فاطمه (علیه السلام) فرمود: من در قیامت به جانب راست عرش خواهم بود و خدای متعال دو جامه به من می پوشاند یکی سبز و دیگری سرخ به رنگ گل. تو، یاعلی، به جانب راست عرش باشی و دو جامه چنین بر تو می پوشانند. راوی به امام صادق (علیه السلام) عرض کرد: مردم رنگ سرخ چنین را مکروه می دانند! فرمود: آن گاه که خدای متعال حضرت عیسی را به آسمان برد، دو جامه چنین بر او پوشانید.

آداب جامه پوشیدن

جامه دراز پوشیدن و آستین جامه را دراز گرفتن و از روی تکبر جامه را بر زمین کشیدن مکروه و نکوهیده است. از امام صادق (علیه السلام) روایت است: از جامه، آنچه از قوزک پا می گذرد، در دوزخ است. امام موسی کاظم (علیه السلام) فرموده است که حق تعالی به پیامبرش می فرماید: وثیابک فطهر )2( مدثر، آیه 4. معنای ظاهر این کلام الهی آن است که جامه خود را پاکیزه کن. ولی می دانیم که جامه های آن حضرت پاک بودند، مراد الهی آن است که جامه را کوتاه کن تا آلوده نشود. در روایتی است که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) به کسی وصیت فرمود: مبادا پیراهن و شلوار خویش را بلند کنی که این از تکبر است و خدا تکبر را دوست نمی دارد.

پوشیدن لباس ناشایست

برای مردان پوشیدن لباس ویژه زنان حرام است، مانند روسری و مقنعه و نیم تنه. برای زنان نیز پوشیدن لباس ویژه مردان حرام است، مانند کلاه و قبا و عمامه. پوشیدن لباس ویژه کافران نیز حرام است؛ مانند کلاه های فرنگی. از امام باقر (علیه السلام) روایت است: جایز نیست زنان خویش را شبیه مردان کنند؛ زیرا رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) لعنت کرده است مردانی را که خویش را شبیه زنان کنند و زنانی را که خویش را شبیه مردان کنند. در روایتی دیگر از حضرت امام صادق (علیه السلام) آمده است: خدای عزوجل به یکی از پیغمبرانش می فرماید: به مؤمنان بگو، جامه دشمنان مرا مپوشید و طعام های دشمنان مرا مخورید و به مسلک دشمنان من در میایید که اگر کسی چنین کند، در شمار دشمنان من خواهد بود.