فهرست کتاب


گزیده حلیة المتقین

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

پنبه و کتان و پشم

بهترین جامه ها، نخست جامه ای است که از پنبه بافته باشند و دوم، کتان. مکروه است که مؤمن همیشه جامه پشمی به تن کند، ولی اگر گاهی برای قناعت )1( این نکته را باید به یاد آورد که در آن روزگار، جامه های پشمی از جامه های دیگر، ارزان تر بوده اند. یا سرما جامه پشمی به تن کند، مکروه نیست. از حضرت امیرمؤمنان (علیه السلام) روایت است: جامه پنبه ای بپوشید که پوشش رسول خدا است و پوشش ما، اهل بیت. و از امام صادق (علیه السلام) روایت است: جامه پشمی بپوشید مگر هنگامی که عذری پیش آید. از حضرت صادق (علیه السلام) نقل است که پوشیدن کتان بدن را توانا می کند.

رنگ جامه ها

بهترین رنگ برای جامه، رنگ سفید است و سپس زرد و سپس سبز و پس از آن، سرخ کمرنگ و کبود و عدسی، ولی سرخ پررنگ مکروه است به ویژه در نماز. پوشیدن جامه سیاه، به شدت مکروه است. البته این کراهت برای عمامه و عبا و موزه نیست، هرچند همین ها نیز سیاه نباشند بهتر است. در احادیثی چند آمده است: جامه سفید بپوشید که پاکیزه ترین رنگ است و مردگان خود را در کفن سفید بگذارید. نقل است که حضرت علی (علیه السلام) نیز در بیش تر اوقات جامه سفید می پوشیده است. در روایت است که حضرت صادق (علیه السلام) را هنگام نماز با جامه زرد به رنگ به دیده اند. نیز روایت است که امام باقر (علیه السلام) را دیده اند که جبه زرد و عمامه زرد و ردای خز زرد پوشیده بود. نقل است که امام صادق (علیه السلام) فرمود: پوشیدن جامه سرخ پررنگ مکروه است، مگر برای نو داماد. در حدیثی دیگر است که امام رضا (علیه السلام) را دیدم که طلیسان کبود پوشیده بود. و در روایتی است که امام موسی (علیه السلام) را دیدم که جامه عدسی پوشیده بود.
در روایتی از امام صادق (علیه السلام) است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) خطاب به امام علی (علیه السلام) و حضرت فاطمه (علیه السلام) فرمود: من در قیامت به جانب راست عرش خواهم بود و خدای متعال دو جامه به من می پوشاند یکی سبز و دیگری سرخ به رنگ گل. تو، یاعلی، به جانب راست عرش باشی و دو جامه چنین بر تو می پوشانند. راوی به امام صادق (علیه السلام) عرض کرد: مردم رنگ سرخ چنین را مکروه می دانند! فرمود: آن گاه که خدای متعال حضرت عیسی را به آسمان برد، دو جامه چنین بر او پوشانید.

آداب جامه پوشیدن

جامه دراز پوشیدن و آستین جامه را دراز گرفتن و از روی تکبر جامه را بر زمین کشیدن مکروه و نکوهیده است. از امام صادق (علیه السلام) روایت است: از جامه، آنچه از قوزک پا می گذرد، در دوزخ است. امام موسی کاظم (علیه السلام) فرموده است که حق تعالی به پیامبرش می فرماید: وثیابک فطهر )2( مدثر، آیه 4. معنای ظاهر این کلام الهی آن است که جامه خود را پاکیزه کن. ولی می دانیم که جامه های آن حضرت پاک بودند، مراد الهی آن است که جامه را کوتاه کن تا آلوده نشود. در روایتی است که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) به کسی وصیت فرمود: مبادا پیراهن و شلوار خویش را بلند کنی که این از تکبر است و خدا تکبر را دوست نمی دارد.