هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

1300 - راسخ در علم قرآن

و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم.
تأویل قرآن را جز خدا و استواران در دانش ندانند.
پایان