فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1299 - برتری راسخ علم

قال الباقر (علیه السلام): رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) افضل الراسخین فی العلم قد علمه الله عزوجل: جمیع ما انزل علیه من التنزیل و التأویل و ما کان الله لینزل علیه شیئا لم یعلمه تأویله. و أوصیاءه من بعده یعلمونه کله.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) برترین راسخان در علم است. خداوند عزوجل همگی آن چه را که بر او فرو فرستاد از تنزیل و تأویل، به او بیاموخت. و چنین نبود که خدای چیزی بر او نازل کند بی آن که تأویلش را به او بیاموزد. و اوصیاء حضرتش همه آنها را می دانند.

1300 - راسخ در علم قرآن

و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم.
تأویل قرآن را جز خدا و استواران در دانش ندانند.
پایان