فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1298 - تفسیر سبحان الله

شخصی از عمر بن خطاب پرسید: تفسیر کلمه سبحان الله چیست؟
عمر گفت: در باغ (اشاره به باغی که در آن جا بود) مردی هست که وقتی سؤال کنی، پاسخ می دهد، و وقتی سکوت کنی، آغاز به سخن (در راه آموزش)، نماید.
آن شخص به باغ رفت و دید حضرت علی (علیه السلام) در باغ مشغول کار است، به حضورش رفت و عرض کرد: معنی سبحان الله چیست؟
علی (علیه السلام) فرمود:
سبحان الله، تعظیم مقام بلند و با عظمت خداست، و منزه دانستن خداست از آن چه مشرکان می پندارند، و وقتی که بنده ای این کلمه را می گوید، همه فرشتگان بر او درود می فرستند.

1299 - برتری راسخ علم

قال الباقر (علیه السلام): رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) افضل الراسخین فی العلم قد علمه الله عزوجل: جمیع ما انزل علیه من التنزیل و التأویل و ما کان الله لینزل علیه شیئا لم یعلمه تأویله. و أوصیاءه من بعده یعلمونه کله.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) برترین راسخان در علم است. خداوند عزوجل همگی آن چه را که بر او فرو فرستاد از تنزیل و تأویل، به او بیاموخت. و چنین نبود که خدای چیزی بر او نازل کند بی آن که تأویلش را به او بیاموزد. و اوصیاء حضرتش همه آنها را می دانند.

1300 - راسخ در علم قرآن

و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم.
تأویل قرآن را جز خدا و استواران در دانش ندانند.
پایان