فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1296 - آیات قرآن صدق یکدیگر

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ان القران لیصدق بعضه بعضا فلا تکذبوا بعضه ببعض.
پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: همانا برخی از قرآن برخی دیگر را تصدیق می کند آیات شریفه قرآن مصدق یکدیگرند و بوسیله برخی از قرآن برخی دیگر را تکذیب نکنید.

1297 - علم به کتاب خدا

امام صادق (علیه السلام) به ابوحنیفه فرمود: تو فقیه مردم عراقی؟ عرض کرد: آری، فرمود، بوسیله چه چیز به آنان فتوی می دهی؟ عرض کرد: به کتاب خدا و سنت رسول او (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ای ابو حنیفه آیا کتاب خدا را حقا می شناسی و ناسخ از منسوخ را می دانی؟
عرض کرد: آری، فرمود: ای ابوحنیفه وای بر تو ادعای علم کرده ای که خدا آنرا تنها در نزد اهل کتابی قرار داده که بر آنان نازل فرموده است، وای بر تو آن علم فقط در نزد امام حاضر از ذریه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می باشد و ترا نمی بینم که از کتاب خدا حرفی را دانسته باشی!

1298 - تفسیر سبحان الله

شخصی از عمر بن خطاب پرسید: تفسیر کلمه سبحان الله چیست؟
عمر گفت: در باغ (اشاره به باغی که در آن جا بود) مردی هست که وقتی سؤال کنی، پاسخ می دهد، و وقتی سکوت کنی، آغاز به سخن (در راه آموزش)، نماید.
آن شخص به باغ رفت و دید حضرت علی (علیه السلام) در باغ مشغول کار است، به حضورش رفت و عرض کرد: معنی سبحان الله چیست؟
علی (علیه السلام) فرمود:
سبحان الله، تعظیم مقام بلند و با عظمت خداست، و منزه دانستن خداست از آن چه مشرکان می پندارند، و وقتی که بنده ای این کلمه را می گوید، همه فرشتگان بر او درود می فرستند.