فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1295 - ایمان نداشت به قرآن

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ما آمن بالقرآن من استحل محارمه.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که حرام های قرآن را حلال بشمرد به قرآن ایمان ندارد.

1296 - آیات قرآن صدق یکدیگر

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ان القران لیصدق بعضه بعضا فلا تکذبوا بعضه ببعض.
پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: همانا برخی از قرآن برخی دیگر را تصدیق می کند آیات شریفه قرآن مصدق یکدیگرند و بوسیله برخی از قرآن برخی دیگر را تکذیب نکنید.

1297 - علم به کتاب خدا

امام صادق (علیه السلام) به ابوحنیفه فرمود: تو فقیه مردم عراقی؟ عرض کرد: آری، فرمود، بوسیله چه چیز به آنان فتوی می دهی؟ عرض کرد: به کتاب خدا و سنت رسول او (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ای ابو حنیفه آیا کتاب خدا را حقا می شناسی و ناسخ از منسوخ را می دانی؟
عرض کرد: آری، فرمود: ای ابوحنیفه وای بر تو ادعای علم کرده ای که خدا آنرا تنها در نزد اهل کتابی قرار داده که بر آنان نازل فرموده است، وای بر تو آن علم فقط در نزد امام حاضر از ذریه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می باشد و ترا نمی بینم که از کتاب خدا حرفی را دانسته باشی!