فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1294 - هلاک شدن و به هلاک افکندن

امیرالمؤمنین (علیه السلام) بر قاضی ای عبور کرد و فرمود: آیا ناسخ را از منسوخ قرآن باز شناخته ای؟
عرض کرد: نه.
فرمود: هلاک شدی و دیگران را نیز به هلاکت افکندی! تأویل هر حرفی از قرآن کریم بر وجوه و راه های گوناگون است.

1295 - ایمان نداشت به قرآن

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ما آمن بالقرآن من استحل محارمه.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که حرام های قرآن را حلال بشمرد به قرآن ایمان ندارد.

1296 - آیات قرآن صدق یکدیگر

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ان القران لیصدق بعضه بعضا فلا تکذبوا بعضه ببعض.
پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: همانا برخی از قرآن برخی دیگر را تصدیق می کند آیات شریفه قرآن مصدق یکدیگرند و بوسیله برخی از قرآن برخی دیگر را تکذیب نکنید.