فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1292 - تأویلات قرآن

امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا قرآن دارای دو تأویل است که بعضی در تأویل آمده و بعضی نیامده است و هنگامی که تأویل در زمان یکی از امامان (علیه السلام) واقع شود امام همان زمان آن را می داند.

1293 - جایگاه آتشین

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) : من قال فی القرآن بغیر علم فلتیبوأ مقعده من النار.
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکه ندانسته درباره قرآن سخن گوید، جایگاهش آتش است.

1294 - هلاک شدن و به هلاک افکندن

امیرالمؤمنین (علیه السلام) بر قاضی ای عبور کرد و فرمود: آیا ناسخ را از منسوخ قرآن باز شناخته ای؟
عرض کرد: نه.
فرمود: هلاک شدی و دیگران را نیز به هلاکت افکندی! تأویل هر حرفی از قرآن کریم بر وجوه و راه های گوناگون است.