فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1291 - دوری عقول مرد از علوم قرآنی

قال اباعبدالله (علیه السلام): ما ابعد من عقول الرجال من القرآن.
امام صادق (علیه السلام) می فرمود: عقول و خردهای مردان چه بسیار از علوم و معارف قرآن به دور است.

1292 - تأویلات قرآن

امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا قرآن دارای دو تأویل است که بعضی در تأویل آمده و بعضی نیامده است و هنگامی که تأویل در زمان یکی از امامان (علیه السلام) واقع شود امام همان زمان آن را می داند.

1293 - جایگاه آتشین

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) : من قال فی القرآن بغیر علم فلتیبوأ مقعده من النار.
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکه ندانسته درباره قرآن سخن گوید، جایگاهش آتش است.