فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1288 - کار بی مزد و اجر

به روایت ابوبصیر (ره) امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس قرآن کریم را به رأی خود تفسیر کند و اگرچه درست هم گفته باشد پاداش نبیند و اگر نادرست گوید از آسمان دورتر افتد.

1289 - قرآن کلام خدا است

امام علی (علیه السلام) فرمودند: قرآن کلام خداست، و تأویل آن همچون کلام بشر نیست. همان گونه که چیزی از آفریده هایش با او همانند نیست، فعل او نیز به چیزی از افعال بشر شباهت ندارد، و هیچ سخن او به سخن بشر شبیه نیست. کلام خدای متعال صفت اوست، و کلام بشر افعال ایشان. پس سخن خدا را به سخن بشر تشبیه مکنید که گمراه و هلاک می شوید.

1290 - سه ترس پیامبر برای امت

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: پس از خود از سه چیز بر امتم می ترسم: قرآن کریم را تفسیر به رأی کنند و لغزش عالم و دانشمند را دنبال نمایند، یا مال و دارایی بسیار آنها را به طغیان و سرکشی وا دارد.