فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1287 - جائز نبودن تفسیر قرآن

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده است که: تفسیر کردن قرآن کریم جائز نیست، مگر به اثر صحیح یا نص صریح و آشکار.

1288 - کار بی مزد و اجر

به روایت ابوبصیر (ره) امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس قرآن کریم را به رأی خود تفسیر کند و اگرچه درست هم گفته باشد پاداش نبیند و اگر نادرست گوید از آسمان دورتر افتد.

1289 - قرآن کلام خدا است

امام علی (علیه السلام) فرمودند: قرآن کلام خداست، و تأویل آن همچون کلام بشر نیست. همان گونه که چیزی از آفریده هایش با او همانند نیست، فعل او نیز به چیزی از افعال بشر شباهت ندارد، و هیچ سخن او به سخن بشر شبیه نیست. کلام خدای متعال صفت اوست، و کلام بشر افعال ایشان. پس سخن خدا را به سخن بشر تشبیه مکنید که گمراه و هلاک می شوید.