فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1286 - کفر در کتاب خدا

قال الرضا (علیه السلام): الرأی فی کتاب الله کفر.
حضرت امام رضا (علیه السلام) فرمود: تفسیر به رأی در کتاب خدا کفر است.

1287 - جائز نبودن تفسیر قرآن

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده است که: تفسیر کردن قرآن کریم جائز نیست، مگر به اثر صحیح یا نص صریح و آشکار.

1288 - کار بی مزد و اجر

به روایت ابوبصیر (ره) امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس قرآن کریم را به رأی خود تفسیر کند و اگرچه درست هم گفته باشد پاداش نبیند و اگر نادرست گوید از آسمان دورتر افتد.