فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1284 - تفسیر متشابهات قرآن به متشابهات دیگر

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هیچ وقت انسان بخشی از قرآن را به بخشی دیگر نزد جز آن که کافر گشت شاید منظور تفسیر متشابهات قرآن به متشابهات دیگر باشد.

1285 - بر حذر باشید از تفسیر کردن قرآن

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): ایاک ان تفسر القرآن برأیک، حتی تفقهه عن العلماء .
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: از تفسیر کردن قرآن کریم بر حذر باش تا فهم آن را از علماء ائمه دین (علیه السلام) دریافت کنی.

1286 - کفر در کتاب خدا

قال الرضا (علیه السلام): الرأی فی کتاب الله کفر.
حضرت امام رضا (علیه السلام) فرمود: تفسیر به رأی در کتاب خدا کفر است.