فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1283 - تفاسیر قرآن

از سفارش امام علی (علیه السلام) به عبدالله بن عباس هنگامی که وی را برای احتجاج با خوارج فرستاد، فرمود: با آیات قرآن با آنها احتجاج نکن، زیرا قرآن تاب معانی مختلف و تفسیرهای گوناگون دارد، تو یک معنی گویی آنها معانی دیگر بلکه با سنت و روش پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با آنها احتجاج کن که در برابر آن راه فراری نخواهند داشت.

1284 - تفسیر متشابهات قرآن به متشابهات دیگر

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هیچ وقت انسان بخشی از قرآن را به بخشی دیگر نزد جز آن که کافر گشت شاید منظور تفسیر متشابهات قرآن به متشابهات دیگر باشد.

1285 - بر حذر باشید از تفسیر کردن قرآن

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): ایاک ان تفسر القرآن برأیک، حتی تفقهه عن العلماء .
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: از تفسیر کردن قرآن کریم بر حذر باش تا فهم آن را از علماء ائمه دین (علیه السلام) دریافت کنی.