فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1281 - مخاطب قرآن

امام باقر (علیه السلام) به قتاده بن دعامه فرمود: ای قتاده! تو فقیه بصریان هستی؟
عرض کرد: این طور خیال می کنند.
امام باقر (علیه السلام) فرمود: شنیده ام که تفسیر قرآن می گویی.
قتاده عرض کرد: آری.
امام باقر (علیه السلام) فرمود: از روی علم تفسیرش می کنی یا از روی نا آگاهی؟ عرض کرد: نه، از روی علم - تا آن جاکه فرمود: ای قتاده! قرآن را در حقیقت کسی می شناسد، که مخاطب آن بوده است.

1282 - دوری تفسیر قرآن

همانا قرآن باطنی دارد و باطنش نیز باطنی دارد و ظاهری دارد و ظاهرش نیز ظاهری دارد. از دسترس خردمردان چیزی دورتر از تفسیر قرآن نیست؛ (زیرا)آیه قرآن آغازش درباره چیزی است و پایانش درباره چیزی دیگر، قرآن گفتار پیوسته است که به شکل ها و معانی گوناگون حمل می شود.

1283 - تفاسیر قرآن

از سفارش امام علی (علیه السلام) به عبدالله بن عباس هنگامی که وی را برای احتجاج با خوارج فرستاد، فرمود: با آیات قرآن با آنها احتجاج نکن، زیرا قرآن تاب معانی مختلف و تفسیرهای گوناگون دارد، تو یک معنی گویی آنها معانی دیگر بلکه با سنت و روش پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با آنها احتجاج کن که در برابر آن راه فراری نخواهند داشت.