فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1279 - کیفر تفسیر به رأی

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: من قال فی القرآن بغیر علم جاء یوم القیامة ملجما بلجام من نار.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس بدون علم و آگاهی در تفسیر قرآن شریف چیزی بگوید در روز قیامت لجام (و دهان بندی) از آتش بر او زنند.

1280 - جایگاه مفسران به رأی

فی الصافی عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) : من فسر القرآن برأیه فلیتبوء مقعده من النار .
در کتاب تفسیر صافی از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده است که: هرکس قرآن کریم را به رأی خود تفسیر کند باید جایگاه خویش را در آتش آماده و مهیا سازد.

1281 - مخاطب قرآن

امام باقر (علیه السلام) به قتاده بن دعامه فرمود: ای قتاده! تو فقیه بصریان هستی؟
عرض کرد: این طور خیال می کنند.
امام باقر (علیه السلام) فرمود: شنیده ام که تفسیر قرآن می گویی.
قتاده عرض کرد: آری.
امام باقر (علیه السلام) فرمود: از روی علم تفسیرش می کنی یا از روی نا آگاهی؟ عرض کرد: نه، از روی علم - تا آن جاکه فرمود: ای قتاده! قرآن را در حقیقت کسی می شناسد، که مخاطب آن بوده است.