فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1278 - سخن غیر مورد درباره قرآن

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: اکثر ما اخاف علی امتی من بعدی رجل یناول القرآن یضعه علی غیر مواضعه.
پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بیشترین چیزی که پس از خود بر امتم می ترسم مردی که درباره قرآن سخن غیر مورد گوید.

1279 - کیفر تفسیر به رأی

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: من قال فی القرآن بغیر علم جاء یوم القیامة ملجما بلجام من نار.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس بدون علم و آگاهی در تفسیر قرآن شریف چیزی بگوید در روز قیامت لجام (و دهان بندی) از آتش بر او زنند.

1280 - جایگاه مفسران به رأی

فی الصافی عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) : من فسر القرآن برأیه فلیتبوء مقعده من النار .
در کتاب تفسیر صافی از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده است که: هرکس قرآن کریم را به رأی خود تفسیر کند باید جایگاه خویش را در آتش آماده و مهیا سازد.